Vatten och Avlopp

Ett av miljömålen för Hammarby Sjöstad är att halvera vattenkonsumtionen. I Stockholm används 200 liter vatten/pers/dag, I Hammarby Sjöstad är målet 100 liter. Med miljövänliga installationer är konsumtionen idag cirka 150 liter.

Ett annat mål är renare avlopp; mindre mängd miljöstörande ämnen ska nå skärgården via det renade avloppsvattnet och ett renare avloppsslam ska kunna återföras till jordbruket. Halten farliga ämnen ska minska med 50 % och 95 % av fosforn ska avskiljas och återföras till jordbruket.

Spetsteknologi utvärderas

Sjöstadsverket, ett testreningsverk för avloppsvatten från motsvarande 600 personer i Hammarby Sjöstad, har byggts för att utvärdera ny teknik. De fyra olika reningslinjer som testas innehåller kemiska, fysikaliska och biologiska processer. Avloppsvattnet till det lokala reningsverket kommer enbart från bostäderna I området och inte från dagvatten och industrier och innehåller därmed förhoppningsvis ett minimum av föroreningar.

Ur avloppsslammet utvinns biogas

Avloppsslammet från reningsverken rötas och biogas utvinns. Biogas, det mest miljövänliga bränslet idag, används till bussar och till cirka 1000 gasspisar i Hammarby Sjöstad. Slammet används sedan som gödning.

Dagvatten

Dagvatten, regn- och smältvatten, tas om hand lokalt.

Dagvatten från kvartersmark infiltreras I marken eller leds till Sickla Kanal, Hammarby Kanal eller Danvikskanal. I ”Sjöstadsparterren” rinner en dagvattenkanal dit vattnet leds från gårdar via många små rännor och sedan vidare till Hammarby Sjö genom vattentrappan, utformad av konstnären Dag Birkeland.

Trafikdagvattnet renas i öppna eller slutna reningsanläggningar och leds sedan ut i Hammarby Sjö.

Gröna tak

De gröna tak med sedumväxter som syns på flera hus har som uppgift att samla regnvattnet, fördröja och avdunsta det. Växterna bidrar även till värmeisolering och taken blir samtidigt levande gröna ytor i stadsbilden.

Vill du veta mera?