En internationell förebild

Vattnet har gett sitt namn till den nya stadsdelen, staden kring Hammarby Sjö, som började planeras redan på 1980-talet. Här såg man en unik möjlighet att skapa en utvidgning av den centrala innerstaden, samtidigt som ett gammalt industri- och hamnområde förvandlades till en modern stadsdel. I lanseringen har man hela tiden haft vatten och miljölösningar i fokus. Idag har Hammarby Sjöstad 10.000 besökare från hela världen varje år.

Hammarby Sjöstad är Stockholms största stadsbyggnadsprojekt på många år. Stadsdelen blir en naturlig utvidgning av Stockholms innerstad, vilket präglar utformning, infrastruktur, stadsplan och bebyggelse.

Förutsättningarna för utvidgningen har varit en omfattande utveckling av infrastrukturen där trafikbarriärer byggts bort och gamla industri- och terminalområden avvecklats, koncentrerats eller fått ny användning. Stockholm och Nacka kommun har enats om hur områdena på var sida om kommungränsen ska samverka och utvecklas. Hammarby Sjöstad skapar en ny årsring av Stockholms bebyggelse, en modern halvöppen kvartersstad, en kombination av en sluten traditionell innerstad och öppnare modernistiska planformer. Innerstadens gatumått, kvartersstorlekar, hushöjder, täthet ochfunktionsblandning paras med en ny öppenhet, utblickar mot vatten, parker och solljus.

Begränsade husdjup, indragna kungsvåningar, etagelägenheter, stora balkonger och terrasser, stora fönsterytor,flacka tak och ljust putsade fasader mot vattnet är tillämpningar av ett modernistiskt arkitekturprogram, likaså satsningen på hållbara material som glas, trä, stål och sten.
Hammarby Sjöstad binds samman av en tre kilometer lång esplanad, från Mårtensdal till Danvikstull, längs vilken trafik och servicekoncentreras.
Kring Hammarby Sjö finns parker, kajeroch gångstråk med olika karaktärer. De centralavattenytornautgör en koncentrerandevisuell park, stadsdelens blå öga.

Längs Hammarbyledens båda sidor byggs högre hus mot vattnet, på klassiskt innerstadsmanér, som samverkar med storskaliga kajanläggningar och breda vattenrum. MiljönpåSicklaUdde och vid Sickla Kanal är mer intim och småskalig med sina naturstränder. Här trappas istället bebyggelsen successivt ner mot stränderna och följer sen markens resning mot esplanadernas krön och Sickla Park.

Sickla Kaj har hustyper av mer stadsmässig karaktär. Storskaligamångfunktionellabyggnader ligger längs esplanaden och småskaliga gränd- och gårdshus mellan kajen och Sjöparterren, parkstråket.

Hammarby Gård har täta stadsmiljöer kring ett linsformat parkrum och en nyskapad vattenbassäng.

I Lugnet vid Hammarby Sjö, ligger en sjögård, Lugnets Terrass, med bryggdäck, pergolor och planteringar, som tangerar esplanaden. I Lugnet ligger även Hammarby Sjöstads mest speciella karaktärsbyggnad i form av en genombruten kub. Byggnaden är dubbelt så hög som den omgivande bebyggelsen.

Henriksdalshamnen är ett av de sista planområdena i Hammarby Sjöstad. En stor utbyggnad av kajer sker med bl.a. en hamnbassäng med plats för restauranger och småbåtar.

Planenäratt den tungt trafikerade Värmdöleden läggs i en tunnel genom Henriksdalsberget, Tvärbanan
byggs ut mot Slussen och esplanaden förlängs fram till en ny centrumanläggning vid Danvikstull.

Welcome Stranger! This is an example Text for your fantastic Promo Box! Feel Free to delete it and replace it with your own fancy Message!